TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 26, 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • การจัดการบริการสังคม
  • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษ
  • ศาสนาและปรัชญา
  • เศรษฐศาสตร์
  • สารสนเทศศึกษา
  • (หน้า 26, 6)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์-ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • (หน้า 27, 7)
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการการโรงแรม
  • การเงิน
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบัญชี
  • (หน้า 27, 7)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 27, 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สถิติ
  • (หน้า 28, 8)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 29, 9)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • (หน้า 29, 10)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 30, 11)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
  • (หน้า 30, 11)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขชุมชน
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 31, 12)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • กราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
  • จิตรกรรม
  • นิเทศศิลป์-คอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นิเทศศิลป์-โทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
  • นิเทศศิลป์-ออกแบบกราฟิกและโฆษณา
  • ออกแบบเซรามิก
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์
  • (หน้า 31, 13)
 • คณะดนตรีและการแสดง
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
  • (หน้า 32, 13)
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา
  • พลศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • การสอนภาษาจีน
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 32, 14)
 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • (หน้า 33, 14)
 • คณะโลจิสติกส์
  • การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี
  • วิทยาการเดินเรือ
  • (หน้า 33, 15)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการและการสอนกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • สื่อสารมวลชนทางกีฬา
  • (หน้า 33, 17)
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์
  • บริหารธุรกิจ-การเงิน
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • ศิลปศาสตร์-การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • ศิลปศาสตร์-ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ศิลปกรรมศาสตร์-นิเทศศิลป์และการออกแบบ
  • (หน้า 34, 18)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • ชีวเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
  • โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • (หน้า 34, 18)
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • (หน้า 35, 20)
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
  • (หน้า 35, 21)
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ
  • (หน้า 35, 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 36, 22)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 36, 23)
 • โครงการจัดตั้ง คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ-การจัดการธุรกิจทั่วไป
  • การจัดการ-ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 36, 24)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก และพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 จำนวน 12 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี (ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า)
 • มีผลการสอบ GAT PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,902 คน
 • (หน้า 26)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 25)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 37)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: