TCAS/รับตรง61 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

TCAS/รับตรง61 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะดนตรีและการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ดนตรี-ดนตรีไทย
  • ดนตรี-ดนตรีสากล
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์และการกำกับลีลา
  • ศิลปะการแสดง-ศิลปะการละคร
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 55 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์