TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 16 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทนักเรียนทั่วไป
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ปรเภทโควตาโรงเรียน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีความสนใจด้านการเกษตร หรืองานที่เกี่ยวข้อง
   • หรือบิดา-มารดา ประกอบอาชีพทางการเกษตร
  • เป็นนักเรียนที่ได้รับการเสนอจากโรงเรียนที่ได้รับโควตาจากคณะ
 • ประเภทโควตานักเรียนบุตรบุคลากร
  • เป็นไปตามคุณสมบัติประเภทนักเรียนทั่วไป
  • เป็นบุตรบุตลากร ในสังกัด สจล.
 • ประเภทโควตานักเรียนพิการ
  • เป็นไปตามคุณสมบัติประเภทนักเรียนทั่วไป
  • มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เช่น แขน ขา พิการ บางส่วน หรือ ออทิสติก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 230 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5