TCAS/รับตรง61 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 +ทุน บัณฑิตคืนถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 มกราคม – 16 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การประมง
  • พัฒนาการเกษตร
  • นิเทศศาสตร์เกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวนและภูมิทัศน์
  • เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
  • เกษตรศาสตร์-โรคพืช
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีวิทยา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ ยกเว้นสาขานิเทศศาสตร์เกษตร รวมสายศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 6 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4