TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโครงการต่างๆ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพละศึกษา
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
 • โครงการนักกีฬา
 • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย
 • โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
    • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล
    • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง
    • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง
    • ทัศนศิลป์
    • การออกแบบสื่อสาร
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ดนตรีศึกษา
    • นาฏศิลป์
    • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 8-15)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • (หน้า 16-19)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพละศึกษา
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษา
  • (หน้า 20-21)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 23-24)
 • โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • ฟิสิกส์
    • วัสดุศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • ชีววิทยา
    • เคมี
  • (หน้า 25-26)
 • โครงการนักกีฬา
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 27-33)
 • โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • จิตวิทยา
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • วัสดุศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สังคมศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-พัฒนาชุมชนเมือง
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
    • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรสองภาษา
    • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
    • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
   • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • ทัศนศิลป์
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรสองภาษา
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-การจัดการธุรกิจไซเบอร์
    • นวัตกรรมสื่อสารสังคม-คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
    • ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล-การแสดงและการกำกับการแสดงภาพยนตร์
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
    • นวัตกรรมการสื่อสาร-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 34-58)
 • โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
  • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
    • เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตรสองภาษา
  • คณะพลศึกษา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
    • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
    • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
    • สาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ผู้นำนันทนาการ
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • สุขศึกษาและพลศึกษา
    • พลศึกษา
    • สุขศึกษา
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • เคมี
    • ฟิสิกส์
    • วัสดุศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมเคมี
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมโลจิสติกส์-หลักสูตรสองภาษา
    • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรสองภาษา
    • วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย-หลักสูตรนานาชาติ
    • วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
    • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
    • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • คณะกายภาพบำบัด
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • กายภาพบำบัด
    • การส่งเสริมสุขภาพ
  • คณะสังคมศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
    • สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา-พัฒนาชุมชนเมือง
  • วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
    • การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    • ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ-หลักสูตรสองภาษา
  • (หน้า 59-82)
 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • วิทยาการคอมพิวเตอร์
    • สถิติ
    • เคมี
    • จุลชีววิทยา
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • คณิตศาสตร์
    • เคมี
    • ชีววิทยา
    • ฟิสิกส์
  • (หน้า 83-85)
 • โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมชีวการแพทย์
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 86-87)
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
  • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • การจัดการภูมิสังคม
    • การจัดการภูมิวัฒนธรรม
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
  • (หน้า 88-91)
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 92-94)
 • โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • (หน้า 95-97)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT-PAT และ/หรือ วิชาสามัญ ตามแต่ละโครงการกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละโครงการกำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 98)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: