TCAS/รับตรง61 ทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

TCAS/รับตรง61 ทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตรื ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • จิตวิทยาและการแนะแนว
  • เทคโนโลยีการศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ม.4 – 6
  • หรือ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรุงเทพฯ หรือบุคลากรกรุงเทพฯ ที่รับราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์