โครงการรับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2557

โครงการรับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • กรุงเทพมหานคร
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • สมุทรปราการ
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
 • หรือยื่นใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ณ งานทะเบียน อาคารอำนวยการชั้น 2
 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://reg.dru.ac.th/entry

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ