TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ TCAS แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • (หน้า 6)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 7)
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • (หน้า 9)
  • เคมีสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 10)
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 11)
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • (หน้า 12)
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • (หน้า 13)
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 14)

ประเภทโควตา

 • โควตานักเรียนเรียนดี
 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 • โควตาบุตรบุคลากร สจล.
 • โควตานักเรียนพิเศษ
 • โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • โควตานักเรียน MOU กับ สจล.
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโควตากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 385 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14