TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น
 • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 66 คน
 • (หน้า 3, 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์