TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561

TCAS/รับตรง61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยนครพนม 2561

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิทยาลัยการบินนานาชาติ
  • การบริหารการบิน
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • วิทยาลัยธาตุพนม
  • เทคโนโลยีพลังงาน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาจีน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 20 จังหวัดเขตพื้นที่การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 610 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์