TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม-นานาชาติ
  • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม-นานาชาติ/สองปริญญา
 • (หน้า 2)

ประเภทโควตา

 • โควตานักเรียนเรียนดี
 • โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 • โควตาบุตรบุคลากร ในสังกัด สจล.
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทโควตากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6