รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ปวส. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ปวส. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
 • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร-ภาคพิเศษ/เสาร์-อาทิตย์
 • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
 • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
 • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • การประมง
 • การบัญชี
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 235 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • คัดเลือกโดยวิธีพิเศษ-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์