TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ปวส. ม.แม่โจ้-แพร่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • เกษตรป่าไม้
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6