TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

TCAS/รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ม.6/ปวช. ม.แม่โจ้-แพร่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • ทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
 • ชีววิทยาประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เกษตรป่าไม้
 • การตลาด
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • การบัญชี
 • การจัดการชุมชน
 • เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 600 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8