TCAS/รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ม.6/ปวช. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 พิจารณาผลการเรียน ม.6/ปวช. ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาผลการเรียน และแฟ้มผลงาน TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • พืนสวน
  • อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • วิทยาการสมุนไพร
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • Educational Cooperation Program
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิทัล
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกฑณ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำนด
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ป้ายกำกับ: