TCAS/รับตรง61 โควตาโรงเรียนความร่วมมือ/MOU ม.แม่โจ้ 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 โควตาโรงเรียนความร่วมมือ/MOU ม.แม่โจ้ 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบจัดสรรโควตา โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAs รอบ 1/2)
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/เชียงใหม่

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • พืชไร่
  • พืนสวน
  • อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • ปฐพีศาสตร์
  • การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
  • วิทยาการสมุนไพร
 • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • พลังงานทดแทน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
 • คณะบริการธุรกิจ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • Educational Cooperation Program
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
  • การสื่อสารดิจิทัล
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/แพร่

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร
 • ชีววิทยาประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เกษตรป่าไม้
 • การตลาด
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • การบัญชี
 • การจัดการชุมชน
 • เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
 • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ-แม่โจ้/ชุมพร

 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • การประมง
 • การจัดการ
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)
 • (รายชื่อโรงเรียน หน้า 17)

กระบวนการคัดเลือก

 • สถานศึกษาคัดเลือก
 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: