TCAS/รับตรง61 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-หาดใหญ่
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์-หาดใหญ๋
  • วิทยาศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์-หาดใหญ่
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ-หาดใหญ่
  • ระบบสารสนเทศ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การบัญชี
  • การจัดการ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร-หาดใหญ่
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
  • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะนิติศาสตร์-หาดใหญ่
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเศรษฐศาสตร์-หาดใหญ่
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ-หาดใหญ๋
  • สัตวศาสตร์
  • พืชศาสตร์
  • พัฒนาการเกษตร
  • การจัดการศัตรูพืช
  • ปฐพีศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคนิคการแพทย์-หาดใหญ่
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 6)
 • วิทยาลัยนานาชาติ-หาดใหญ่
  • ดิจิทัลมีเดีย
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์-ปัตตานี
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการสื่อสาร-ปัตตานี
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
  • (หน้า 7)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปัตตานี
  • ภูมิศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ปรัชญาและศาสนา
  • พัฒนาสังคม
  • เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน
  • บริหารธุรกิจ
  • ภาษาเกาหลี
  • สังคมสงเคราะห์
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยียาง
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการประมง
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • วิทยาศาสตร์นิเทศ
  • (หน้า 8)
 • คณะบริการและการท่องเที่ยว-ภูเก็ต
  • การจัดการการท่องเที่ยว-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิเทศศึกษา-ภูเก็ต
  • วิเทศธุรกิจ:จีน-หลักสูตรนานาชาติ
  • จีนศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ไทยศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิเทศศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 9)
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์-ภูเก็ต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์-ภูเก็ต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 10)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-สุราษฏร์ธานี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • ทรัพยากรประมง
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยื่น
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • ระบบสารสนเทศ
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ-สุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธูรกิจ
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และ/หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติการแข่งขันทางด้านกีฬา ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบความสามารถและทักษะด้านกีฬา
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: