TCAS/รับตรง61 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

TCAS/รับตรง61 เกษตรทายาท ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการเกษตรทายาท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   • เทคโนโลยีจุลินทรีย์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต และผู้ปกครองจะต้องเป็นญาติสายตรงของบิดา-มารดา (พี่หรือน้องเท่านั้น) เป็นผู้มีอาชีพหลักทางการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัว โดยจะต้องมีหลักฐานรับรอง
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทางด้านวิทย์-คณิต ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
 • มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์