TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ห้องเรียน ICT-UOW ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) เช่น
  • TOEFL / IELTS / หรือคะแนนอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6