TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2561

TCAS/รับตรง61 คณะวิศวกรรมศาสตร์/นานาชาติ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมนาโน
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อต่อไปนี้
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / SAT (Math) + SAT II (Math 2) / A-Level (Math) / IB (Math)
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-ATS / SAT II (Physics และ Chemistry) / A-Level (Physics และ Chemistry) / IB (Physics และ Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 110 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10