TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 เคมีประยุกต์/นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
  • แขนงเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  • แขนงเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคุณสมบัติผ่าน 3 ใน 4 ข้อต่อไปนี้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL / IELTS / Old SAT / New SAT / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CU-AAT (Math Section) / Old SAT / New SAT / SAT II
  • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CU-AAT (Chemistry) / CU-AAT Nano (Chemistry) / SAT II (Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 90 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10