TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 การออกแบบสถาปัตยกรรม/นานาชาติ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • ผ่านคุณสมบัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
  • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • TOEFL / IELTS / Old SAT (Critical Reading ) / New SAT (Evidenced-Based Reading & Writing) / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
  • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
   • CU-AAT (Math Section) / Old SAT (Math) / New SAT (Math)
  • มีผลการสอบวัดความถนัดทางด้านการออกแบบจุฬาฯ CU-TAD
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10