รับตรง61 ระบบรับตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

รับตรง61 ระบบรับตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยระบบรับตรง ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 26 มกราคม 2561
 • (หน้า 19)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หรือ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

หลักสูตรร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ – กลุ่มบุคคลทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมคณิต-วิทย์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทย์ และคณิต แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 5)

คุณสมบัติ – กลุ่มพัฒนาบุคลากร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมคณิต-วิทย์
 • อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มบุคคลทั่วไป
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 9)
 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ผลงานปฏิบัติงาน
  • (หน้า 11, 12)
 • (พื้นที่กำหนด หน้า 24, 27)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์