รับตรง61 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2561

รับตรง61 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 30 มกราคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจอาหาร
   • อุตสาหกรรมอาหาร
   • ธุรกิจบริการอาหาร
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าในระบบอาคารอัจฉริยะ
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3