TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาภาคอีสาน สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 24 มกราคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาในสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • หรือ หากน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องมีเอกสารรับรองว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบเฉพาะทาง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์