TCAS/รับตรง61 ขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

TCAS/รับตรง61 ขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2, 9)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์