TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตาพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทโควตาพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (ยื่น วิชาสามัญ/สอบ วิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • (ยื่น GAT-PAT)
  • (หน้า 9)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  • (สอบ วิชาเฉพาะ)
  • (หน้า 10)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • อนามัยชุมชน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (ยื่น GAT-PAT/O-NET/ผลการเรียน)
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • สหวิทยาสังคมศาสตร์
  • (ยื่น GAT/O-NET/ผลการเรียน)
  • (หน้า 13)

คุณสมบัติ

 • ประเภท 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • ประเภท 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กำลังศึกษาในโรงเรียนของ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตาม แต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือคะแนน GAT
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์