TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • การจัดการกีฬา
  • การฝึกสอนกีฬา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีประวัติ ผลงานและความสามารถดีเด่นทางกีฬาในระดับชาติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างปี 2558 – 2560
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 4, 12)

จำนวนที่รับ

 • รวม 93 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: