TCAS/รับตรง61 นร.กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 นร.กิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 2)
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
  • (หน้า 2)
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • (หน้า 2)
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 3)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • (หน้า 3)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม
  • (หน้า 4)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยนวัตกรรม-ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ-ท่าพระจันทร์
  • (หน้า 4)
 • วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีตำแหน่งต่างๆ ในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใด ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าว ต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแต่เพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริง
  • ทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือภาคชุมชน หรือองค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัด ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือเป็นสมาชิกสภาเยาวชนของกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใด โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5, 12)

จำนวนที่รับ

 • รวม 71 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • เข้าค่ายทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย กับ ม.ธรรมศาสตร์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: