TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในเขตพื้นที่ของแต่ละศูนย์แพทยศาสตร์ดังนี้
  • ภาคกลาง : สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี
  • ภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
  • ภาคตะวันออก : ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นนทบุรี
 • มีหน่วยกิตการเรียนรวมดังนี้
  • กลุ่มวิทย์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มคณิตรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • ผู้สมัครมีภูมิลำเนา และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท.
 • (หน้า 7)

จำนวนที่รับ

 • ภาคกลาง รพ.สระบุรี 30 คน
 • ภาคใต้ รพ.สุราษฎร์ธานี 30 คน
 • ภาคใต้ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 คน
 • ภาคตะวันออก รพ.พุทธโสธร 30 คน
 • รวม 105 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์