โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2557

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2556 – 3 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • โรงเรียนการเรือน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ entrance.dusit.ac.th
  • หรือ ณ Contact Center ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อื่นๆ