TCAS/รับตรง61 นร.คณิต-วิทย์โอลิมปิก สสวท. ม.ธรรมศาสตร์ 2561

TCAS/รับตรง61 นร.คณิต-วิทย์โอลิมปิก สสวท. ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก สสวท. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • (หน้า 3)
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • การผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 3)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร/วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสบัณฑิต-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทคโนโลยีการจัดการ/การจัดการวิศวกรรม
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 24 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13