TCAS/รับตรง61 เรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรก ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 เรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรก ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการเรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นแรกของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอาหาร
  • (หน้า 4)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • (หน้า 7)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาจังหวัด สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร หรือประจวบคีรีขันธ์
 • มีผลการศึกษาดีเด่น 20% แรกแต่ละแผนการเรียนของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รับรองผลการเรียนและอันดับทางการศึกษาของโรงเรียน
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 290 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์