TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561 (รอบ 2)

TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 ธันวาคม 2560 – 30 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 7)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • สมัครต้องเป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 65 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์