TCAS/รับตรง61 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • จุลชีววิทยา
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • ภาษาตะวันออก
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 6)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 10)
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาจังหวัด สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร หรือประจวบคีรีขันธ์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 637 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์