TCAS/รับตรง61 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

TCAS/รับตรง61 ความสามารถทางกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • การจัดการเรียนรู้-ภาษาอังกฤษศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์ศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-พลศึกษาและสุขศึกษา 5 ปี
  • การจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์ศึกษา 5 ปี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  • นวัตกรรมการท่องเที่ยว
  • การโรงแรมและภัตตาคาร
  • ภาษาอังกฤษ-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-ภาคพิเศษ
 • คณะประมง
  • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • (หน้า 4, 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับในระดับหนึ่งตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
 • (หน้า 5, 7)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์