TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

TCAS/รับตรง61 เป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิศวะ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ในอันดับที่ 1 – 10 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภูมิคารใกล้เคียง ม.เกษตร กำแพงแสน โดยมีนักเรียนในสายวิทย์-คณิต ไม่น้อยกว่า 150 คน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชา คณิต และฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในชั้น ม.6
 • มีผลการสอบ GAT / PAT1 / PAT2 / PAT3 โดยคะแนนรวม PAT จะต้องไม่ต่ำกว่า 225 คะแนน
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • (หน้า 4, 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 14 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
หน้า: 1 2 3 4 5 6