โครงการรับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษ กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2557

โครงการรับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษ กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์ ม.แม่โจ้ 2557

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีสอบคัดเลือก) โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 20 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตร 4 และ 5 ปี
  • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 • หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน
  • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้กำลังศึกษา และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 และจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมทุกรายวิชา ดังนี้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 GPAX 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ต่ำกว่า 2.50)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า GPAX 3 ภาคเรียนขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถทางกีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ