TCAS/รับตรง61 โครงการ 29 จังหวัด พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 โครงการ 29 จังหวัด พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการรับตรง 29 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 2 เมษายน 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 10, 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์ประยุกต์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-วิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์-สองภาษา
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ-สองภาษา
  • (หน้า 17)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมเคมี
   • วิศวกรรมเคมี-นานาชาติ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 18)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิตเครื่องเรือน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการการผลิต
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 19)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบภายใน
   • ออกแบบเซรามิก
   • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 20)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 20)
 • วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-นานาชาติ
  • (หน้า 21)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 21)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 21)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 21)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 23)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 23)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในจังหวัดต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 10)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,612 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 12)
 • (ค่าเทอม หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: