TCAS/รับตรง61 เสริมทักษะวิทย์ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 เสริมทักษะวิทย์ เข้าสู่ประเทศไทย 4.0 คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.00 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-โครงการพิเศษสองภาษา
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม-หลักสูตรสองภาษา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดโครงงานในโครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับดีขึ้นไป จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 104 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์