TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาเรียนดี วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS วิทยาลัยนานาชาติ โควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษาการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 1/2)
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.กรุงเทพฯ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นเรียงความ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์