TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 ปี เทียบโอน
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ปีสุดท้าย
 • มีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สระบุรี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5, 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 280 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9