TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ี่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ี่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • (หน้า 2, 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตจังหวัดบราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 5)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11