TCAS/รับตรง61 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

TCAS/รับตรง61 ประเภทสอบข้อเขียน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
   • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาไทย
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาไทย
   • โยธา-โปรแกรมภาษาไทย
   • เครื่องกล-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
   • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-โปรแกรมภาษาอังกฤษ
   • โยธา-โปรแกรมภาษาอังกฤศ
  • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • (หน้า 19)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีจักรกลการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 20)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 22)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-สองภาษา
  • (หน้า 22)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบภายใน
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
   • ศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
  • (หน้า 23)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมการบินและอวกาศ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรพิเศษนานาชาติ
   • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มจพ. ปราจีนบุรี
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 24)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง-วิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิตเครื่องเรือน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ-การจัดการกระบวนการการผลิต
   • วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 26)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 29)
 • คณะบริหารธุรกิจ มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 29)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 30)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 30)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • (หน้า 38)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 39)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 40)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
  • (หน้า 40)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการเชื่อม
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบแม่พิมพ์
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง-เทคโนโลยียานยนต์
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-เครื่องมือวัดและควบคุม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีแมคคาทรอนิคส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
  • (หน้า 41)
 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.ปราจีนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า
  • (หน้า 44)
 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
  • (หน้า 44)

คุณสมบัติ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 15)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 33)
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.
  • มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • (หน้า 46)
 • (ค่าเทอม หน้า 10)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: