TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมการวัดคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ-วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมเครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์-วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต-วิศวกรรมโลหะการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช.3
 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หรือกำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
 • วุฒิ ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • วุฒิ ปวช. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4, 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์