TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง วิธีพิเศษ คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 31 มกราคม 2557 (รอบแรก)
 • 3 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2557 (รอบสอง)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน — 20 คน
 • สาขาวิชาจีนศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาไทยศึกษา — 20 คน
 • สาขาวิชาวิเทศศึกษา
  • วิชาเอกวิเทศธุรกิจ : เกาหลี — 20 คน
  • วิชาเอกเกาหลีศึกษา — 20 คน

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเท่าเทียบ กำหนดให้มี GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป หรือ GPA ภาษาอังกฤษ 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 – ม.6) หรือเทียบเท่า กำหนดให้มี GPAX 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือ GPA ภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษา 2.50 ขึ้นไป หรือ
 • มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการการคัดเลือก

จำนวนรับ

 • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านอีเมล์
 • สมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
หน้า: 1 2 3 4 5