TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่จ.ระยอง คณะบริหารธุรกิจ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี คณะพื้นที่จ.ระยอง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีชื่อใรสำเนาทะเบียนบ้าน หรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 440 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6