TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาพื้นที่ตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พระนครเหนือ-ระยอง 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในสถานศึกษาจังหวัดระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี
 • มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน ในจังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์