TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS โควตาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 ธันวาคม 2560 – 1 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมโทรคมนาคม
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • วิศวกรรมเคมี
 • วิศวกรรมปิโตรเคมี
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมอาหาร
 • วิศวกรรมขนส่งทางราง
 • วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ
 • วิศวกรรมโยธา/นานาชาติ
 • วิศวกรรมเคมี/นานาชาติ
 • วิศวกรรมการวัดคุม
 • วิศวกรรมระบบควบคุม
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • วิศวกรรมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์/นานาชาติ
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ/นานาชาติ
 • วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์/นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือปวช.3 ในสาขาที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ในอับดับที่มากกว่าเปอร์เซ็นไทด์ที่ 75 ของแผนการเรียน
 • ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ที่เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑิล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 353 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6