TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมืือ MOU คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 โควตาความร่วมมืือ MOU คณะการบริหารและจัดการ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ TCAS โควตาความร่วมมืือ MOU ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 ธันวาคม 2560 – 2 มีนาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)
 • (รายชื่อสถาบัน หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์